Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.2. Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii

W ramach projektu Wnioskodawca skorzystał z następujących usług doradczych o charakterze technologicznym:

 1. Due diligence technologiczne,
 2. Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa,
 3. Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii,
 4. Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji,
 5. Ocena innowacyjności technologii.

Zakres usług doradczych obejmował szczegółową analizę innowacyjnych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa w odniesieniu do wdrażanej technologii.

Umowa o powierzenie grantu na doradztwo o nr SOI/2/D/2019 z dnia 01.03.2019

Całkowity koszt realizacji usługi doradczej: 241 080,00 zł PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 166 600,00 PLN


Data: 21.06.2019

Informujemy, iż firma CC METAL SPÓŁKA CYWILNA RYSZARD ĆWIERTNIEWICZ, MARIUSZ CIEPLAK zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • wzmocnienie obecnej oferty o Design DNA wraz z nowymi wzorcami stanowisk dydaktycznych,
 • poszerzenie oferty o inteligentne systemy przechowywania dla przestrzeni warsztatowych,
 • poszerzenie oferty o inteligentne systemy przechowywania do przestrzeni muzealnych,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
 • wdrożenie działań w obrębie marki CC METAL i nowej marki produktowej (B2B),
 • wyodrębnienie nowych stanowisk w spółce,
 • modernizacja parku maszynowego,
 • wyposażenie ciągu technologicznego produkcji nowych produktów.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 1. Wzmocnienie obecnej oferty o Design DNA wraz z nowymi wzorcami stanowisk dydaktycznych.
 2. Wdrożenie do oferty wzorów inteligentnych systemów przechowywania dla przestrzeni warsztatowych i muzealnych.
 3. Wzmocnienie marki własnej CC METAL.
 4. Stworzenie nowej marki produktowej dla klienta biznesowego (B2B).
 5. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 6. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Wartość projektu: 5 341 471.80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 998 130.00 PLN